Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów został przyjęty przez Radę Miejską w Wołowie, uchwałą nr XVII/159/2019 w dniu 17 grudnia 2019 r.

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych świadczących usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, działających na terenie Gminy Wołów (zwanych dalej Przedsiębiorstwem) oraz odbiorców usług z terenu Gminy Wołów.
§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

    ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),

    umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

    instalacja wewnętrzna – będące w posiadaniu odbiorcy usług przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, służące do poboru wody, w tym służące do rozprowadzenia wody, sieci osiedlowe, wiejskie, zakładowe, przemysłowe i zagrodowe,

    wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

    wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej lub mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług,

    okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,
 

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3.

    Jakość oraz zakres świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych określa umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

    Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

    ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż [0,05] MPa i nie większym niż [0,6] MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

    zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017,poz.2294);

    ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

    zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

    budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

    zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

    Poziom świadczonych usług, za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
 
§ 4.

Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zakres odpowiedzialności, zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 5.

    Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

    Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

    gdy tytuł prawny odbiorcy usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

    na wniosek odbiorcy usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci,

    gdy wynika to z przepisów odrębnych.

§ 6.

    Zmiana lub uzupełnienie warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

    Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 7.

    Umowa jest zawierana na pisemny wniosek podmiotu, posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, który jest przyłączony do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

    Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

    Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z podmiotem korzystającym z lokalu wskazanym we wniosku, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 6 ust. 6 ustawy.

    Wzór wniosków, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 określi Przedsiębiorstwo.

    Umowa może zostać zawarta również z podmiotem, który korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

    Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy, jeżeli odbiorca usług wykonał przyłącze niezgodnie z przepisami prawa, warunkami technicznymi i uzgodnieniami lub wykonał przyłącze bez wymienionych wcześniej warunków. Ponadto Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy w przypadku jeżeli instalacja wewnętrzna została wykonana lub działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami.

§ 8.

Przedsiębiorstwo zawiera umowę, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy wraz z wszystkimi dokumentami. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu Przedsiębiorstwa lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem Przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)

§ 9.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 § 10.

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

W razie braku wodomierza głównego lub lokalowego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości / obiorcy usług ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

§ 11.

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

 
§ 12.

    Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

    Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich wysokości.

    Przedsiębiorstwo przy zawarciu umowy dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy usług, będącego stroną umowy.

§ 13.

    Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

    W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również podmioty korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub dla właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury podmiotom korzystającym z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo ma zawartą umowę.

§ 14.

    Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego.

    Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza dodatkowego i wodomierza głównego.

    W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza dodatkowego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączania do sieci

§ 15.

    Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie.

    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 16.

    Do wniosku, o którym mowa w § 15, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci powinien załączyć:

    oświadczenie o prawie korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

    w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

    aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17.

    Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku wydaje podmiotowi ubiegającemu się o podłączenie nieruchomości, „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinny co najmniej:

    wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

    określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

    określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

    zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

    wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o których mowa w ust. 1 mogą określać:

    parametry techniczne przyłącza,

    miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

    W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 15, informuje o tym podmiot ubiegający się o podłączenie, wskazując wyraźnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.


ROZDZIAŁ Vi

warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 18.

    Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

    Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

    Wszelkie zmiany w zakresie warunków technicznych wymagają wydania nowych warunków technicznych przyłączenia lub zmiany dotychczasowych oraz uzyskania od Przedsiębiorstwa odpowiedniego uzgodnienia.

    Przedłużenie ważności warunków technicznych i/lub uzgodnień odbywa się w trybie właściwym do wydania.

§ 19.

1. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem

spełnienia warunków technicznych.

2. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają plany

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo

ODBIORU wykonanego przyłącza

§ 20.

    W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.

    Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przez Przedsiębiorstwo i podmiot ubiegający się o przyłączenie.

    Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

    Odbiorca usług zobowiązany jest sporządzić operat geodezyjny w zakresie wymaganym przez ustawę Prawo budowlane, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza Przedsiębiorstwu, a drugi do właściwego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 21.

    Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.

    Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 22.

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług

§ 23.

    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

    prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług,

    warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców usług,

    występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

    występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

    planowanych przerw w świadczeniu usług.

    Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki w sprawach bieżących, prostych, niewymagających dodatkowych analiz.

    W sprawach wymagających analizy Przedsiębiorstwo udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że podmiot zwracający się o informację wyraźnie zaznaczył, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

    Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie podmiot, który złożył prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

§ 24.

    Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

    Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki. Postanowienia § 23 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 25.

    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

    Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z odbiorcami usług i podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej.

§ 26.

    Przedsiębiorstwo zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące dokumenty:

    aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,

    tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,

    wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

    tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

        Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

Rozdział IX

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI lub ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW świadczonych USŁUG

§ 27.

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

    poinformować niezwłocznie odbiorcę usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

    zapewnienia odbiorcy usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorcy usług o lokalizacji takich punków na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

    podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

    poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

 § 28.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorcę usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 29.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 
ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Zmiany niniejszego regulaminu są przeprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia