Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów został przyjęty przez Radę Miejską w Wołowie, uchwałą nr XXXVII/296/2021 w dniu 30 czerwca 2019 r.

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych świadczących usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, działających na terenie Gminy Wołów (zwanych dalej Przedsiębiorstwem) oraz odbiorców usług z terenu Gminy Wołów.
§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.),
  • umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
  • instalacja wewnętrzna – będące w posiadaniu odbiorcy usług przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, służące do poboru wody, w tym służące do rozprowadzenia wody, sieci osiedlowe, wiejskie, zakładowe, przemysłowe i zagrodowe,
  • wodomierz lokalowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
  • wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej lub mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług,

okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


§ 3.


1.    Jakość oraz zakres świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych określa umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

2.    Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

1)      ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż [0,05] MPa i nie większym niż  [0,6] MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

2)      zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294);

3)      ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

4)      zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5)      budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

6)      zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

Poziom świadczonych usług, za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej.


ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG


§ 4.

Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zakres odpowiedzialności, zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 5.

1.  Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.  Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1)  gdy tytuł prawny odbiorcy usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

2)  na wniosek odbiorcy usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci,

gdy wynika to z przepisów odrębnych.


§ 6.

1.      Zmiana lub uzupełnienie warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.      Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.


§ 7.

 1.      Umowa jest zawierana z osobą której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy .

2.      Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

3.      Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z podmiotem korzystającym z lokalu wskazanym we wniosku, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 6 ust. 6 ustawy.

4.      Wzór wniosków, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 określi Przedsiębiorstwo.

5.      Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy, jeżeli odbiorca usług wykonał przyłącze niezgodnie z przepisami prawa, warunkami technicznymi i uzgodnieniami lub wykonał przyłącze bez wymienionych wcześniej warunków. Ponadto Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy w przypadku jeżeli instalacja wewnętrzna została wykonana lub działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami.


§ 8.

Przedsiębiorstwo zawiera umowę, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy wraz z wszystkimi dokumentami. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu Przedsiębiorstwa lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem Przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)

§ 9.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone

w taryfach

 § 10.

1.  Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

W razie braku wodomierza głównego lub lokalowego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości / obiorcy usług ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.


§ 11.

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

 
§ 12.
 

1.  Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2.  Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich wysokości.

Przedsiębiorstwo przy zawarciu umowy dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy usług, będącego stroną umowy.

§ 13.

1.  Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2.  W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również podmioty korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub dla właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury podmiotom korzystającym z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo ma zawartą umowę.


§ 14.

1.    Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego.

2.    Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza dodatkowego  i wodomierza głównego.

W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza dodatkowego, jego utrzymania i legalizacji.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 15.

1.     Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu pisemny wniosek o przyłączenie.

2.     Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.


§ 16.

1.    Do wniosku, o którym mowa w § 15, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci powinien załączyć:

1)   oświadczenie o prawie korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 

2)    w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

3)    aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17.
 

1.   Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie wskazanym w ust. 4 licząc od daty otrzymania kompletnego wniosku wydaje podmiotowi ubiegającemu się o podłączenie nieruchomości, „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinny co najmniej:

1)    wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2)    określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3)    określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4)    zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5)    wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci.

2.   warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o których mowa w ust. 1 mogą określać:

a)    parametry techniczne przyłącza,

b)    miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

3.   W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie, o którym mowa w ust. 4, informuje wnioskodawcę, wskazując na przyczyny odmowy.

4.   Termin, o którym mowa w ust.1 i ust.3  wynosi odpowiednio: 21 dni w przypadku budynków jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni  w pozostałych przypadkach.

5.   Wszelkie zmiany w zakresie warunków technicznych wymagają wydania nowych warunków technicznych przyłączenia lub zmiany dotychczasowych.

6.   Przedłużenie lub zmiana ważności warunków technicznych odbywa się w trybie właściwym do ich wydania.

§ 18.

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH


1.    Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie planowej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia Przedsiębiorstwo poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

2.    Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy sieci i/lub przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, w przepisy obowiązującego prawa, normy i wytyczne budowy sieci, zasady sztuki budowlanej.

3.    Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania  przez przedsiębiorstwo

ODBIORU wykonanego przyłącza

§ 19.

1.     Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwa  jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2.     Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, w przypadku projektowanej rozbudowy sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3.     Uzgodnienie projektowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych odbywa się na Naradzie Koordynacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.2052).

4.     Ważność uzgodnień, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi 2 lata od daty ich wydania.

5.     W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo  dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z planem sytuacyjnym, o którym mowa w art. 19a ust. 6 ustawy.

6.     Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przez Przedsiębiorstwo i podmiot ubiegający się o przyłączenie.

7.     Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

8.     Odbiorca usług zobowiązany jest dostarczyć mapę inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez ustawę Prawo budowlane oraz ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mapę inwentaryzacji powykonawczej należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden w wersji papierowej i cyfrowej dostarcza się Przedsiębiorstwu, a drugi, zgodnie z przepisami odrębnymi, do właściwego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.


§ 20.

   

1.    Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.

2.    Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach odbioru.

§ 21.

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.


ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług

§ 22.

1.   Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)   prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług,

2)   warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców usług,

3)   występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4)   występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)   planowanych przerw w świadczeniu usług.

2.   Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki w sprawach bieżących, prostych, niewymagających dodatkowych analiz.

3.   W sprawach wymagających analizy Przedsiębiorstwo udziela pisemnej odpowiedzi  w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że podmiot zwracający się o informację wyraźnie zaznaczył, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4.   Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie podmiot, który złożył prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

§ 23.

1.   Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2.   Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3.   Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki. Postanowienia § 23 ust. 3 i 4  stosuje się odpowiednio.

§ 24.
1.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2.   Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z odbiorcami usług i podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej.

§ 25.

1.   Przedsiębiorstwo zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące dokumenty:

1)   aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat,

2)   tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,

3)   wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4)   tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2.   Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

ROZDZIAŁ IX
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 26.

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

 

1) poinformować niezwłocznie odbiorcę usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

 

2) zapewnienia odbiorcy usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorcy usług o lokalizacji takich punków na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

 

3) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

 

4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług. § 27.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje odbiorcę usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.


ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28.

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 
ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Zmiany niniejszego regulaminu są przeprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.