Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I / LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. O wydanie warunków technicznych przyłączenia lub przebudowy istniejącego przyłącza, występuje osoba posiadająca dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie /pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej stanowi własność Odbiorcy usług, który ponosi także koszty jego utrzymania.

PW-K Wołów dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, co stanowi podstawę o dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji.