Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Wodomierz dodatkowy (podlicznik) mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie odpływa do kanalizacji. Aby zamontować wodomierz dodatkowy należy spełnić określone warunki, w szczególności wodomierz podlicznik należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia instalacji do podlewania. Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym. Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, wykonuje Odbiorca wody na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza przed przemarzaniem.

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej precyzuje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. 2019 roku poz. 1437 tekst jednolity), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art. 27, ust. 6 ustawy).


Opłaty i warunki związane z uzgodnieniem lokalizacji i eksploatacją wodomierza odliczającego:

• Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.
• Ilość bezpowrotnie zużywanej wody musi być opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
• Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
• Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. Wodomierz należy montować na konsoli.
• Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez PWK Wołów Spółka z o.o. miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego (czynność odpłatna)
Konsultacje techniczne w terenie - opłata jednorazowa: I strefa 93,48 zł  brutto / II strefa 147,60 zł brutto 

• Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża usługobiorcę (okres ważności legalizacji wodomierzy odliczających wynosi 5 lat licząc od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji). Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie PW-K Wołów Spółka z o. o. w Wołowie.
• Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do PWK Wołów - tel. 71 389 27 56, w celu umówienia terminu odpłatnego sprawdzenia prawidłowości zainstalowania wodomierza i jego zaplombowania (czynność odpłatna)
Plombowanie wodomierza: I strefa 55,35 zł brutto / II strefa 109,47 zł brutto

• Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego.
• Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej zgodnie z obowiązującymi taryfami.
Obecnie cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi: 4,87 zł/m3 brutto + miesięczny koszt abonamentu (płatny przez cały rok): 5,05 brutto/1miesiąc
Wodomierz odliczający obowiązkowo musi być wyposażony w nakładkę radiową do zdalnego odczytu zgodną z systemem używanym przez PW-K Wołów.

Istnieje możliwość zakupu wodomierza R100 DN 15 wraz z nakładką radiową bezpośrednio w PWK Wołów:
Wodomierz R100 DN 15: 35,70 zł netto + nakładka radiowa: 75,60 zł netto

Łącznie: 111,30 zł netto /136,89 zł brutto

Formularz zlecania na zakup do pobrania (PDF)

 

Wodomierz oraz nakładka radiowa

Wodomierz z zamontowaną nakładką radiową

 

Wniosek i szczegółowe warunki montażu wodomierza dodatkowego w zależności od celu zużycia wody:

 

Krok po kroku: 

  1. Wniosek - w celu dokonania montażu, należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego. Wniosek należy złożyć w BOK - listownie, emailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Umówienie oględzin - po złożeniu wniosku, pracownik PWK Wołów Spółka z o. o. skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu umówienia terminu oględzin miejsca montażu.
  3. Oględziny – w trakcie oględzin pracownik PWK Wołów ustala z Państwem miejsce posadowienia układu pomiarowego oraz warunki techniczne przygotowania tzw. podejścia pod licznik.
    Zalecany wodomierz: typ JS 1,5, średnica nominalna DN 15 mm (=1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.
  4. Montaż podejścia – na ten etap składa się kilka kroków:
  • wykonanie podejścia – wybrany przez Państwa wykonawca prac instalacyjnych wykonuje podejście, tj. instalację konieczną do montażu nowego wodomierza oraz montaż wodomierza
  • odbiór techniczny - pracownik PWK Wołów dokonuje oględzin nowej instalacji i układu pomiarowego. Na potwierdzenie prawidłowości wykonania instalacji, montażu układu pomiarowego i jego sprawności spisywany jest na miejscu protokół zdawczo-odbiorczy oraz plombowany jest licznik

 

Termin realizacji: termin wykonania prac jest uzgadniany indywidualnie

Opłaty: zgodnie z cennikiem PWK Wołów sp. z o.o.

Gdzie załatwić formalności: Biuro Obsługi Klienta PWK Wołów sp z o.o.

 

I strefa: Wołów, Garwół, Lipnica, Łososiowice, Piotroniowice,Stary Wołów, Uskorz Mały, Uskorz Wielki

II strefa: pozostałe miejscowości