Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Co należy zrobić, jeśli nie mamy dostępu kanalizacji?

Będąc właścicielem nieruchomości, musimy zapewnić bezpieczną gospodarkę nieczystościami płynnymi. Do wyboru mamy kilka rozwiązań. Możemy:

  • Przyłączyć się do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • Wybudować zbiornik asenizacyjny (szambo),
  • Wybudować własna przydomową oczyszczalnię ścieków

W sytuacji, kiedy nie możemy wykonać przyłącza do sieci bez względu na fakt, czy zdecydujemy się na budowę szamba czy oczyszczalni musimy zadbać o bezpieczny wywóz nieczystości płynnych.

Obligują na do tego zarówno przepisy państwowe, jak i rozporządzenia lokalne, na terenie danej gminy. W myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy są zobowiązani do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

Dlaczego należy mieć podpisaną umowę i okazywać zaświadczenia o wywozie?

Obowiązkiem gmin jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości, które nie są podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Prawo wymusza na jednostkach terytorialnych zarówno spis nieruchomości posiadających zbiorniki asenizacyjne, jak i tych, które zdecydowały się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Chodzi tu o ochronę środowiska naturalnego i ludzi przed skażeniem biologicznym, do którego mogłoby dojść w wyniku niekontrolowanego wycieku fekaliów do gruntu.