Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Stacja Uzdatniania Wody w Bożeniu zaopatruje w wodę miejscowości Bożeń i Golina. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=192 m3/d.

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Parametry wody uzdatnionej podawanej do sieci:

Odczyn Żelazo Mangan
pH ug / l ug / l
7,7 94,5 4,7
 
 
 
 
 
 
 
Twardość wody

mg CaCO3/l

mval / l

mmol / l

Stopnie

niemieckie

Stopnie

francuskie

198 3,96 1,98 11,1 19,8