Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Stacja Uzdatniania Wody w Starym Wołowie zaopatruje w wodę miejscowości Stary Wołów i Wrzosy. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=288 m3/d.

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Parametry wody uzdatnionej podawanej do sieci:

Odczyn Żelazo Mangan
pH ug / l g / l
6,90 0,018 0,016
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mg CaCO3/l

mval / l

mmol / l

Stopnie

niemieckie

Stopnie

francuskie

216 4,32 2,16 12,1 21,6