Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OPIS OGÓLNY

Oczyszczalnia Ścieków w Lubiążu jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą o technologię osadu czynnego, oczyszcza ścieki bytowe dopływające z terenu Lubiąża (głównie z Lubiąża Północnego i  szpitala wojewódzkiego). Docelowo do oczyszczalni mają dopływać systemem kanalizacji, ścieki z całej miejscowości Lubiąż oraz z Glinian, Prawikowa, Rataj i Zagórzyc.

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W 2008 r. oczyszczalnia została wybudowana przez konsorcjum firm: FAMBUD z Wołowa oraz PPU CMM A. Czarkowski z Wrocławia, i oddana do eksploatacji w 2010 r.

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów i urządzeń:

  • Pompownia ścieków surowych (obiekt zlokalizowany poza oczyszczalnią),
  • Stacja zlewcza ścieków dowożonych,
  • Zbiornik ścieków dowożonych,
  • Blok biologiczny (sito spiralne, piaskownik, komory denitryfikacji, komory nitryfikacji, osadniki wtórne, komora stabilizacji tlenowej osadu),
  • Separator piasku,
  • Komora czerpno-pomiarowa,
  • Budynek socjalno-techniczny (stacja odwadniania osadu, stacja koagulanta, stacja dmuchaw, agregat prądotwórczy, pomieszczenie socjalne),
  • Wylot ścieków oczyszczonych do cieku,

TECHNOLOGIA

Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi Qśrd = 550 m3/d.

Ścieki dopływają kolektorem głównym do pompowni głównej, która przepompowuje ścieki do bloku CMM 600. Tam ścieki przepływają kolejno przez sito spiralne, piaskownik, następnie są kierowane do komór osadu czynnego i po sedymentacji w osadniku wtórnym jako ścieki oczyszczone są odprowadzane poprzez komorę pomiarową do wylotu i odbiornika ścieków oczyszczonych (cieku Młynna).

Część osadową oczyszczalni stanowi komora stabilizacji tlenowej osadu oraz stacja odwadniania osadu, w której odbywa się odwadnianie mechaniczne osadu na prasie taśmowej.

W oczyszczalni wdrożono system centralnego sterowania i monitorowania urządzeń technologicznych z wykorzystaniem sterownika głównego z wizualizacją danych na komputerze typu PC. 

Skład ścieków oczyszczonych reguluje pozwolenie wodno-prawne.

PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  (wartości średnie za 2015 r.):

Wskaźniki Jednostka Ścieki oczyszczone Wartości dopuszczalne
BZT5 gO2/m3 9 25
CZHT gO2/m3 55 125
zawiesina ogólna g/m3 11 35