Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Dz.U.2019.1437 t.j.) zabrania się wprowadzenia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, że w terminie 15.06.2020 – 31.07.2020 r. upoważnieni pracownicy Przedsiębiorstwa przeprowadzać będą kontrole nieruchomości w zakresie ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Kontrole będą przeprowadzane przy wykorzystaniu zadymiarki kanałowej. Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonywane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimnej pary. Dym ten, jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Poprzez wprowadzanie dymu do sieci, możliwe jest sprawdzenie szczelności rur, podłączeń a także wykrywanie nielegalnych bądź wadliwych przyłączy kanalizacyjnych.