Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Termin przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, dla mieszkańców Krzydliny Wielkiej, Małej i Domaszkowa przedłużony do września. Początkowo, termin ten, ustalony był na czerwiec tego roku, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, został przesunięty do końca września 2020 r.

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”. Łączny koszt, uzyskanego przez Przesiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o, na ten cel dofinansowania to 18 881 987 zł, z czego 63,75 % stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej a dokładnie z Funduszu Spójności w ramach działania Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.) właściciele nieruchomości mający dostęp do nowo wybudowanej sieci mają teraz obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Początkowo, termin ten ustalony był na czerwiec tego roku, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, został przesunięty do końca września 2020 r. Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci można pobrać pobrać ze strony internetowej http://www.pwk-wolow.pl w zakładce Strefa Klienta. Szczegółowych informacji udzielają również telefonicznie i mailowo, pracownicy Biura Obsługi Klienta: 71 389 15 31 lub 71 389 15 32, od pon. do pt. w godzinach 7.00-15.00.

W jaki sposób przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej?

1. Należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o. z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Po uzyskaniu warunków można przystąpić do przyłączenia do sieci. Inwestycję może wykonać Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. (z możliwością rozłożenia opłaty na raty), dowolna firma budowlana, a także można ją wykonać we własnym zakresie.
3. Właściciel nieruchomości przed zasypaniem wykopów zgłasza wykonanie prac (doprowadzenie rury odpływowej) dla zakładu wodociągowego w celu ostatecznej weryfikacji poprawności wykonania przyłącza.
4. Po wykonaniu w/w czynności należy podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym Wołów sp. z o.o. na odbiór ścieków bytowych.

UWAGA!
Po ustaniu zagrożenia epidemicznego, na terenie objętym inwestycją będą przeprowadzane, przez uprawnionych pracowników, kontrole nieruchomości pod kątem sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Celem kontroli będzie m.in. zobowiązanie właścicieli nieruchomości do ich przyłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej

- Zabronione jest samowolne włączanie się do sieci przed otrzymaniem warunków technicznych oraz informacji o możliwości podłączenia

- Zbiornik szamba nie może pełnić roli studzienki rewizyjnej

- Zabronione jest odprowadzanie wód opadowych, drenażowych lub gnojowicy do sieci kanalizacyjnej