Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Zakończyliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach Projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”  na terenie miejscowości Krzydlina Wielka i Domaszków oraz na terenie Wołowa, ulice:  Krzywy Wołów, Gajowa, Ludowa i Wiejska.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) właściciele nieruchomości mający dostęp do nowo wybudowanej sieci mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ogrodowej 16, tel. 71/389 16 54, 71/389 15 31 lub 32, od pon. do pt. w godzinach 7.00-15.00 lub pobrać ze strony internetowej http://www.pwk-wolow.pl w zakładce Strefa Klienta


W jaki sposób przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej?

1. Należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o. z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Po uzyskaniu warunków można przystąpić do przyłączenia do sieci. Inwestycję może wykonać Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. (z możliwością rozłożenia opłaty na raty), dowolna firma budowlana, a także można ją wykonać we własnym zakresie.
3. Właściciel nieruchomości przed zasypaniem wykopów zgłasza wykonanie prac (doprowadzenie  rury odpływowej) dla zakładu wodociągowego w celu ostatecznej weryfikacji poprawności wykonania przyłącza.
4. Po wykonaniu w/w czynności należy podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym Wołów sp. z o.o. na odbiór ścieków bytowych.


UWAGA!
Począwszy od II kwartału 2020 roku, na terenie objętym inwestycją będą przeprowadzane, przez uprawnionych pracowników, kontrole nieruchomości pod kątem sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Celem kontroli będzie m.in. zobowiązanie właścicieli nieruchomości do ich przyłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Zabronione jest samowolne włączanie się do sieci przed otrzymaniem warunków technicznych oraz informacji o możliwości podłączenia.

Zbiornik szamba nie może pełnić roli studzienki rewizyjnej.

Zabronione jest odprowadzanie wód opadowych, drenażowych lub gnojowicy do sieci kanalizacyjnej.