Cennik

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO – KANALIZACYJNEGO WOŁÓW SPÓŁKA Z O. O.

OGŁASZA TARYFY

Na podstawie uchwały nr XLI/256/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. na terenie gminy Wołów obowiązują następujące ceny i stawki opłat :

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
3,65 3,94 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub lokalowego
3,49 * 3,77 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,02 * 2,18 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
78,97 85,29 zł/odb/szt.

2.

Pozostali odbiorcy
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
3,85 4,16 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego, lokalowego
3,49 * 3,77 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,02 * 2,18 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
78,97 85,29 zł/odb/szt.
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,54 7,06 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia pomiarowego
3,49 * 3,77 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,02 * 2,18 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
78,97 85,29 zł/odb/szt.

2.

Pozostali odbiorcy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,56 7,08 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego, lokalowego lub urządzenia pomiarowego 
3,49 * 3,77 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,02 * 2,18 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
78,97 85,29 zł/odb/szt.

Objaśnienia:

* w sytuacji, kiedy odbiorca jest jednocześnie odbiorcą usług przedsiębiorstwa wody i ścieków, będzie rozliczany tylko stawką opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę

** podstawą obliczenia stawki abonamentowej za okres rozliczeniowy jest 1 miesiąc; stawkę abonamentową mnożymy przez ilość miesięcy obejmujących okres rozliczeniowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), obecne taryfy zatwierdzone Uchwałą nr XLI/256/2017 Rady Miejskiej w Wołowie, obowiązują do dnia 10.06.2018 r.
Decyzję o zatwierdzaniu nowych taryf podejmuje w trybie i terminie ustawowym organ regulacyjny.

Do pobrania:

cennik ważny od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf
cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 kwietnia 2018 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf